دامپر

دامپر چیست

در عملیات های ساخت‌ وساز یا انجام فعالیت هایی از این قبیل، حمل مواد و مصالح ساختمانی یک ضرورت انکار ناپذیر به حساب می آید. بنابراین برا...

ادامه مطلب